Administrativní objekty

mBlue Řeporyje

Autorský tým:

Jakub Fišer, Lucie Chroustová

Fotografie:

AI photography

realizace:

2013

Popis projektu

Návrh úprav a dostavby vychází ze záměru investora vybudovat v původně obytném domě (dvě bytové jednotky a podkroví) objektu sídlo firmy – personální agentury. To je vzhledem k postupné proměně území v lokalitu s administrativními objekty a službami přirozeným pokračováním nastoleného trendu, zároveň, vzhledem k existující dopravní zátěži území a plánovaným novým liniovým stavbám pražského vnitřního okruhu je to proměna žádoucí, neboť území původní kvality pro individuální městské bydlení postupně ztratilo.

Protože ale přes výše uvedené považujeme za žádoucí stávající charakter místa zachovat, navrhli jsme namísto demolice stávajícího domu jeho přestavbu a dostavbu, která využije potenciál existující stavby a udrží původní měřítko staveb lokality.

Objekt je „očištěn“ od dodatečných přístaveb, na jejich místě je navržena nová jednotná forma dostavby, členěná do tří hranolů, jejichž hmota vychází z nového vnitřního uspořádání dispozice v domě. Dostavba je orientována do zahrady a z uličního pohledu z Řeporyjské se v podstatě neuplatňuje. Je navržena jako soudobá architektura, adice je jasně výrazově oddělena od původního objektu. Důvodem je m.j. i fakt, že stávající stavba je sama o sobě uzavřeným kompozičním celkem, který by formální spojení dostavovaných částí s její hmotou měřítkově a proporčně poškodilo. Půdorysné řešení respektuje hrany obvodu stávajícího domu.

Fasády původního objektu mají navrženy s ohledem na navrhované vnitřní uspořádání nové okenní otvory, uliční průčelí do Řeporyjské je nově komponováno se zvýrazněním vchodu a doplněno větším vikýřem ve stávající stanové střeše. Tato forma objektu propůjčuje dostatečnou a přiměřenou míru individualizace, potřebnou pro nově navrhovaný účel využití stavby.

Dispoziční řešení je navrženo s ohledem na plánované využití jako zcela nové, při respektování prostorové a konstrukční struktury domu. Individuálně  – „na míru“ je jako nedílná součást úlohy řešen rovněž interiér.