Administrativní objekty

BB Centrum objekt E ČEZ

Autorský tým:

Jan Aulík, Jakub Fišer, Tadeáš Matoušek, Veronika Müllerová

Projekční tým:

Jan Kučera, Adéla Středová, Monika Čížková, Petr Vacek, Martin Zelenka

Stavebně technická část:

Building s.r.o.

Developer:

Passerinvest Group, a.s.

Generální dodavatel:

Metrostav a.s.

Fotografie:

Aleš Jungmann, archiv AFARCH

Realizace:

06/2005 - 02/2007

Popis projektu

Administrativní budova „E“ je posledním článkem zástavby, která dokončuje uliční frontu severní části BB Centra podél ulice Vyskočilova a nájezdové rampy na ulici 5.května. Objekt E tak uzavírá směrem k centru města plánovaný ochranný štít před negativními vlivy dopravy z radiály pro bytovou zástavbu, plánovanou v území v druhém sledu. Do této části Michle se tak začíná navracet v rámci daných možností městské prostředí, které bylo kdysi dopravní radiálou – ulicí 5.května – zcela rozbito.

Pozice domu v první linii vůči velmi kapacitní dopravní tepně tak sice chrání další zástavbu podél ulice Baarovy, zároveň ale vyvolává nutnost eliminovat odraz hluku z dopravy od pláště objektu na obytné domy na protější straně komunikace. Konkrétní řešení tohoto problému se stalo – obdobně jako u nedávno dokončené blízké administrativní budovy Gamma – základním architektonickým motivem, reagujícím na fyzikální principy odrazu hluku.

K problematice je opět přistupováno individuálním způsobem, vycházejícím z konkrétní situace objektu. K vlastnímu liniovému zdroji hluku – komunikaci 5. května a nájezdové rampě je navržena prolamovaná fasáda s pásy okenních otvorů. Její modelace byla určena konkrétním průběh radiály i nájezdové rampy z ulice Vyskočilova tak, aby hluk od projíždějících vozidel nebyl odrážen ke zmíněné zástavbě na protější straně dálnice. Navržená geometrie umožňuje, že plochy tohoto speciálního obvodového pláště odráží hluk buď do travnatého svahu mezi dálnicí a rampou, kde je přirozeným způsobem pohlcen, nebo pod vysokým úhlem vzhůru tak, aby se rozptýlil ve výšce. Systém fasády takto efektivně nakládá hlavně s tzv. neutlumitelnými částmi pláště – tedy prosklenými pásy oken a zbytkovými plnými plochami, které nemohou ze své podstaty hluk samy pohltit. Převažující hlavní plná plocha fasády je pak navržena s perforací jako zvukově pohltivá.

Prolamovaná fasáda je realizovaná jako prostorová železobetonová stěna s okenními otvory, mezi kterými probíhají nosné pilíře, kopírující její geometrii.  Pro vlastní realizaci stěny byla dodavatelem nakonec zvolena kombinace prefabrikovaných prvků a monolitického provádění na místě. Výplně otvorů ve fasádě jsou navrženy jako pevné plochy z fasádní rastrové konstrukce, pro tento konkrétní účel byly vyrobeny speciální lichoběžníkové profily, odpovídající projektovaným náklonům fasády. Zasklení a připojení k hrubé stavbě je řešeno tak, aby byla zajištěna rovněž akustická pohoda v interiéru – v individuálních kancelářích se předpokládá maximální hladina akustického tlaku Laeq 45 dB. Výběr konkrétní skloviny byl volen s ohledem na zatížení této fasády solární radiací, jsou použita skla zabraňující zvyšování tepelné zátěže, prosklené plochy jsou pak doplněny exteriérovými žaluziemi. Tyto žaluzie je možno ovládat jak individuálně pro každý kancelářský modul, tak centrálně z velínu v objektu.

Plné části pláště jsou navrženy jako zateplená fasáda s předsazeným obkladem tabulemi z perforovaného plechu, lakovaného metalickou tónovanou práškovou barvou. Perforace plechu (průměry a rozteče děr) byly opět voleny ve spolupráci s akustikem. Plechy jsou kotveny šrouby k nosnému rastru, který zároveň odvádí vodu z plochy pláště. S ohledem na perforaci je minerální akustická a tepelná izolace ochráněna hydroizolační folií. Ostění s parapety oken a niky pro umístění exteriérových žaluzií jsou tvořeny přesnými šambránami z ALU kompozitových desek Larson. Obdobně jsou realizována i atiky a čela předsazené stěny na obou koncích budovy.

Pro čištění a servis fasády je navržen v ploše pláště systém záchytných ok pro kotvení pracovníků údržby.

Akustická fasáda tvoří přeponu trojúhelníkového konceptu objektu, zbývající dvě fasády obrácené dovnitř území jsou navrženy jako celoprosklenné pláště s nepravidelným horizontálním rastrováním. Plášť je realizován systémem modulové fasády, doplňkové plochy v parteru a fasáda arkýře nad vstupem pak jako standardní rastrová fasáda s doplňkovými obklady plným ploch ALU lakovaným plechem  a kompozitními deskami Larson.

Trojúhelníková půdorysná stopa domu uvnitř ukrývá obdobně trojúhelníkové atrium prosvětlující vnitřní prostory sedmipodlažního domu. Atrium je současně komunikačním a společenským centrem domu se zelení, panoramatickými výtahy a dalšími oživujícími prvky. Atrium je v celé ploše zastřešeno proskleným světlíkem.

Součástí objektu E jsou i plochy pro odpočinek a parkové plochy, zčásti navržené před vstupem do domu, zčásti ve formě střešní zahrady chráněné atikou akustické fasády. V rámci úprav parteru před objektem je realizován vodní prvek.

Dispoziční koncept objektu umožňuje zcela současné variabilní uspořádání jak pro kancelářský open space tak i pro jednotlivé kanceláře. Ke administrativním plochám, které byly zařízeny a dále členěny dle konkrétních potřeb nájemce – Skupiny ČEZ, jsou navrženy další doplňkové funkce – gastro provoz s personální jídelnou, konferenční centrum s kavárnou v 1np apod. Podzemní parking využívá centrální tvar objektu a je navržen jako čtyřpodlažní šroubovice bez přídavných ramp.

Technické vybavení objektu s umělým větráním a chlazením je řešeno velmi progresivním způsobem tzv. přesného chlazení tzv. VRV systém). Objekt je vybaven v celé ploše sprinklery, pro servery a IT pracoviště je navrženo hašení plynové. Rovněž osvětlení kancelářských prostor je navrženo moderním systémem mobilních stojacích lamp, umožňujícím rovnoměrnější rozložení světla, ale hlavně větší flexibilitu v organizaci pracovišť v kancelářské ploše.