Administrativní objekty

BB Centrum objekt Gamma Telefónica O2

Autorský tým:

Jan Aulík, Jakub Fišer, Tadeáš Matoušek

Projekční tým:

Martin Zelenka, Alena Jandová, Jan Kučera, Adéla Středová, Monika Čížková, Petr Vacek

Investor:

Passerinvest Group, a.s.

Generální dodavatel:

PSJ Holding

Fotografie:

Passerinvest - Rossano B. Maniscalchi; Radek Plíhal; archiv Aulík Fišer architekti

Realizace:

01/2005 - 12/2006

Popis projektu

Základní urbanistický koncept řešení areálu včetně dopravního skeletu vychází z urbanistické studie Brumlovka-Baarova 1993. Ta definovala v širším území vymezeném ulicemi 5. května, Baarova a Michelskou způsob zástavby pro specifický střední prstenec města v blízkosti liniové stavby – magistrály.

Administrativní budova Gamma je součástí II. etapy BB Centra – etapy Jih, která je charakteristická většími plochami zeleně, zvýšenými ohledy k okolnímu prostředí a dalšími funkčními náplněmi kromě kanceláří. Objekty této etapy tvoří urbanistickou strukturu s větším podílem parkových ploch. Uprostřed skupiny budov se dokončuje sportovní centrum Brumlovka s bazénem, restauracemi a dalšími službami. Technické řešení nových objektů je koncipované tak, aby nezatěžovali ani vzdálenější bytové prostředí v žádném směru. Z důvodu zabránění odrazu hluku od dopravy na ulici 5. května byly už v urbanistickém konceptu voleny určité geometrické tvary.

Objekt GAMMA je největším z dosud stojících  objektů BB Centra jih. Její velikosti odpovídá i určitá složitost v tvaru a prostorech, aby měřítko objektu bylo příjemné i pro jeho uživatele. Poloha bezprostředně u radiály znamená visibilitu pro nájemce, ale současně nutnost řešit hlukovou zátěž od této kapacitní komunikace. U administrativní budovy tohoto standardu není problém zajistit moderními plášti absolutní ochranu vnitřních prostor kanceláří, Gama se snaží brát ohled na svoje okolí a řeší možný odraz hluku od jejích plášťů na protilehlé sídliště velmi důsledně.

Zadání pro fasády přiléhající k ulici 5. května bylo eliminování odrazu hluku na protilehlé bytové domy přes komunikaci 5. května a exaktní kontrola splnění tohoto nároku měřenému před výstavbou objektu a po výstavbě. Výsledkem řešení bylo ve spolupráci s experty na akustiku vytvoření zvukově pohltivé fasády, půdorysně zakřivené a členěné do jednotlivých šupin. Pozice GAMMY přímo u ulice 5.května ovlivnila i základní dispoziční  koncept domu při vytváření systému různě chráněných venkovních i vnitřních prostor. Mimo rozlehlou prosklenou dvoranu s uměle větraným vnitřním prostředím tak objekt nabízí i parkové plochy v nádvoří s vodní plochou a naprostém odstínění od hluku z ulice 5. května.

Prosklená dvorana s baterií panoramatických výtahů je těžištěm budovy. V tomto prostoru jsou kromě LOBBY navrženy i oddychové plochy s živými stromy, vstup do restaurace a espresso. Zeleň hraje důležitou roli v konceptu celého objektu. Kromě zeleně ve výše uvedené prosklené dvoraně jsou další zelené plochy určené spolu s vodní plochou k relaxaci zaměstnanců v prostoru nádvoří. Součástí objektu jsou konečně i parkové plochy v severním předpolí včetně pěší zóny připojující objekt k ulici Vyskočilově. Součástí systému zeleně je i zeleň střešní zahrady na nižší části objektu.

Budova má 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Objekt GAMMA je projektován obdobně jako ostatní administrativní budovy protějšího B.B.Centra ve standardu soudobé administrativní budovy s příslušnou kvalitou osvětlení, nuceného větrání a chlazením vnitřního prostředí.

Převažující funkce objektu GAMMA je administrativní, v přízemí bude kromě vstupních partií objektu  francouzská restaurace, kavárna a drobné obchodní plochy.