Urbanismus

Spolupráce na výzkumném úkolu „Metodika zadávání územních plánů“ – Transformační území v Praze

Autoři:

Jan Aulík, Jakub Fišer s využitím atelierového programu souběžných zadání na FA ČVUT a UMPRUM pod vedením autorů

návrh:

2015

Popis projektu

Významná transformační území lze mj. charakterizovat velkým množstvím prázdných nebo neadekvátně využívaných ploch charakteru periferie, které se ovšem ocitají uvnitř města. Tyto plochy jsou pro budoucnost města velmi důležité. V případě Prahy vytvářejí transformační území geometrii ne zcela pravidelného okružního charakteru. V případě jiných větších měst může být geometrická forma odlišná, podstatné pro analýzu města ale je, že vyšší koncentrace transformačních území a ploch vytváří kontinuální struktury celoměstského měřítka. Tzv. střední prstenec města je jen jedním z geometrických projevů těchto souvislých struktur, které mají daleko obecnější charakter. Pro přesnější definování této části měst volíme název souvislé struktury transformačních území (SSTÚ). Ve vztahu k ostatním kategoriím výzkumného úkolu SSTÚ charakterizujeme jako soustavu jednotlivých mikroúrovní vytvářejících shluky v měřítku meziúrovně. SSTÚ vytvářející ve městech plochy větších měřítek než lokality jsou největší poruchou a současně i největším potenciálem města.