Bytové domy

Obytný areál Kavčí hory – Nad Pekařkou

Autorský tým:

Jan Aulík, Leoš Horák, Jakub Murla

Developer/investor:

SKANSKA CZ a.s.

Fotografie:

archiv AFARCH

Studie:

2007

Popis projektu

Architektonické řešení vychází z požadovaného vysokého standardu bydlení a relativně malého objemu navrhovaných domů vzhledem k okolním stavbám – objektu televize a níže položených starších bytovek. Při hledání geometrie nových obytných budov bylo důležité, aby nijak nesplývaly v rámci místa s těmito objekty, ale naopak vytvářely vhodnou kompozici s výrazným terénním reliéfem části údolí Vltavy. Vzhledem k poloze na vrcholu ostrohu nad vltavským údolím, stoupá kvalita výhledů západním a severozápadním směrem s narůstající výškou velmi výrazně, lze předpokládat, že z vyšších podlaží bude vidět Vyšehrad.
Navrhli jsme tedy, vzhledem k omezenému množství podlažních ploch, byty až od určité výšky.
Ve třech objektech, které jsou posazeny na vyrovnávací rovinu střechy parkingu mohutnými nohami, tak vzniká přízemí bez bytů, pouze se vstupními prostory do domů a domovní vybaveností.
Ve výšce, která není pro bydlení z důvodu výhledu atraktivní, tak není čerpána limitovaná podlažní plocha bytů a je ušetřena pro vyšší polohy. Současně v takovém parteru vznikají velkorysé kryté prostory pro vstupy, zahradní úpravy a další aktivity celé obytné skupiny, přístupné kontrolovanými vstupy (jedním nebo dvěma).
Vlastní obytné objekty mají skulpturální formu odůvodněnou mimořádným přírodním prostředím okolí, dosažením optimálních pozic pro naprostou většinu bytů a velmi individuálního, rezidenčního prostředí zejména v parteru na horní terase bytové skupiny s řadou průhledů do údolí mezi i pod objekty.