Bytové domy

Kavčí hory Praha 4

Autorský tým:

Jan Aulík, Markéta Holnová

Spolupráce:

Petr Vacek

návrh stavby:

2006

Popis projektu

Koncept navrhovaného řešení byl vytvořen na základě architektonické variantní soutěže z roku 2006, ve které byl návrh Studia A vybrán pro další práci naprojektování obytné skupiny.

Území uvažované pro obytnou skupinu je mimořádně vhodné pro bytovou funkci, je v relativním středu města v dosahu metra a má velmi dobré klimatologické podmínky, je provětráváno ze západní terasy Prahy. Současně bytová funkce v tomto místě vyvažuje administrativní a komerční funkce Pankráce ve smyslu funkční rovnováhy v území.

Urbanistické řešení bylo ovlivněno plochou parku přiléhajícího z jihu pozemku, administrativní budovou na severní hranici pozemku i okolní strukturou Pankráce. Rozhodli jsme se otevřít obytné prostředí do parku na jihu a nevytvářet při hraně parku uzavřenou hradbu zástavby, navrhli jsme tudíž bytové objekty položené ve směru osy sever-jih pouze s krátkými a nižšími čely k prostoru parku. Půdorysná stopa objektu není přímočará, ale mírně zalamovaná, což vytváří prostory a prostředí s vhodným měřítkem. Směry zalomení odpovídají požadavku na oslunění bytů.

Na pozemek je tak položených pět prstů spojených na severu přízemní podnoží po dvojicích, se společným vjezdem do podzemního parkingu. Průměrná podlažnost objektů je šest podlaží, směrem do parku pět podlaží, směrem na sever v koncové nástavbě 7 až 8 podlaží. Hmotové uspořádání obytné skupiny vzhledem k okolí dokumentuje maketa 1:1000.