Administrativní objekty

Administrativní centrum Kolbenova

Autorský tým:

Jan Aulík, Lucie Chroustová, Ondřej Teplý, Jan Bárta, Leoš Horák

Návrh stavby:

2011

Popis projektu

Návrh vychází zejména z charakteru daného prostředí Vysočan, které zatím nejsou typickým prostředím administrativních areálů. Je podle našeho názoru proto pro úspěšnost nových administrativních objektů zde navrhovaných důležité, aby byly vstupy všech objektů orientovány do ulice Kolbenovy, aby z ní byly viditelné, včetně log nájemnců. Orientovat v současné době tyto vstupy zprostředkovaně do areálové komunikace kolmé na ulici Kolbenovu nepovažujeme za slučitelné se zájmy uvažovaných nájemců a tuto variantu jsme tudíž zamítli.

Neméně klíčovým momentem jsou náklady uvažovaných staveb. Pro jejich přiměřenou výši je podstatné, aby základní geometrie stavby byla jednoduchá, podlažnost nižší, a aby se pro parkování využila i část přízemí – přesto v jedné variantě uvažujeme s vyšším objektem, který tvoří cca 30% kapacity a jehož výška slouží viditelnosti z ulice Kolbenovy.

Za důležité vzhledem k současnému charakteru prostředí Kolbenovy považujeme schopnost návrhu okamžitě vytvořit příjemné nástupní parkové prostředí před vchody do objektů, nezávislé na dalším vývoji zástavby v okolí. Významnou roli jsme při vytváření urbanistického konceptu přisoudili i schopnosti etapizace – možnosti danou kapacitu realizovat postupně. Samozřejmě zásadní a charakteristické je, že se stavba nachází na brownfieldu uvnitř města. To je nám velmi blízké.

Z těchto důvodů jsme pojali naši práci do značné míry jako analýzu vhodných řešení, několika variant v zásadě stejného urbanistického konceptu, což ponechá co nejdéle prostor pro diskusi, reakce trhu a konečné rozhodnutí o počtu samostatných částí.