Architektonické soutěže

Letiště Praha – odbavovací hala a multifunkční objekt

autorský tým:

Jan Aulík, Jakub Fišer, David Zalabák

architektonická spolupráce:

Ondřej Černý, Leanid Pylila

landscape:

Vladimír Sitta

výtvarná spolupráce:

prof. Ronny Plesl, Federico Díaz

odborná spolupráce pro energetickou koncepci:

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Mezinárodní certifikace Ing. Petr Vogel (EKOWAT)

vizualizace:

M.VIZE, AFARCH

Popis projektu

Hlavní veřejný prostor letiště před terminály vznikal postupným aditivním procesem v průběhu mnoha let. Proto je architektura, která ho obklopuje, i přes nesporné kvality jednotlivých objektů (zejména Terminál T1 od Karla Filsaka, Jana Šrámka, Karla Bubeníčka a Jiřího Loudy), poměrně nesourodá a dojem z nástupního prostoru do letiště neodpovídá současné době.
Protože jsme nechtěli pokračovat dosavadní metodou rozvoje přidáváním dalších různých a malých modulů budov, navrhli jsme dvojici plánovaných budov ve východní části areálu COB (rozšíření provozů terminálu I.) a KIT (dosud neupřesněná funkce, ale náš koncept předkládá několik variant typologií ve stejném objemu) jako dvojčata, dvě křídla jednoho celku, který by vytvořil měřítko odpovídající letištní typologii.
Třetí budova – Hotel s kongresovým centrem a veřejným parkingem má natolik privilegovanou pozici první budovy při příjezdu do areálu letiště, že její význam přesahuje hotelovou nebo i jinou běžnou komerční funkci. Z tohoto důvodu jsme před budovu navrhli umístit veřejně přístupný skleněný objekt se zelení a vyhlídkovou plošinou na letištní plochu – ELYSIA, který by mohli s odděleným provozem užívat i hoteloví hosté.
ELYSIA má vertikální proporci a vytváří s horizontálou COB a KITu základní symbol letiště: HORIZONTÁLU a VERTIKÁLU – vyjádření pohybu letadel. Je v ose prostorového rozhraní příjezdu k letišti a plánovaného nad stanicí rychlovlaku.
Pro podrobněji zadaný COB je specifické, že přestože by měl mít architektonickou identitu, nemá vlastní vstup z exteriéru. Vstup je v zadání uvažován pouze přes TERMINÁL I. Vzhledem k zadaným funkcím v parteru by tak hrozilo, že poměrně velká a frekventovaná budova bude z parteru působit zcela nepřístupně. Navrhli jsme proto podél celé délky její jižní fasády LINEÁRNÍ LETIŠTNÍ KAVÁRNU, která je současně předsunutým vstupem do terminálu a zároveň rozšiřuje předodletovou zónu TERMINÁLU I.
Velmi významnou částí nového objektu a především jeho interiéru je spojovací koridor mezi TERMINÁLEM I. a COB, navrhujeme proto výtvarné ztvárnění jeho stěn sklářskou plošnou instalací ve vazbě na naší národní tradici. Hlavní provoz budovy spočívá v bezpečnostní kontrole cestujících pro TERMINÁL I. a posílení prostoru pro odbavené cestující s retailem. Souběžně se spojovacím koridorem probíhá z Terminálu I. i eskalátorové spojení s prvním patrem, kde jsme navrhli byznys salonky C Clas a VIP salonky. Podlaží je pro obě oddělené funkce doplněno restauracemi, střešním atriem a dalšími doplňujícími funkcemi. V 3. nadzemní podlaží jsme navrhli pro vertiport pro uvažované drony s vlastním odbavením a propojením s Terminálem I.
Velkorysý pěší bulvár městského charakteru, plánovaný v souvislosti s terminálem rychlovlaku, dává předpoklad vytvořit v místě přestupu kvalitní městské prostředí. Dojde však k tomu pouze tehdy, bude-li posíleno jeho propojení s prostorem příjezdového koridoru, který ve své východní části nemá adekvátní zakončení.
Metodou propojení a posílení synergie obou prostor (krátkého a dlouhého pobytu) je především a vytvoření atraktivního veřejného programu na východním konci bulváru, symbolem tohoto programu je Elysia.
LANDSCAPE A KONCENCEPCE ZELENĚ V AREÁLU
Landscape části území, zadané touto soutěží, tvoří přechodový sektor mezi doprovodnou zelení liniových dopravních staveb ve východní části území a budoucím parkem v západní části letiště.
Náš návrh se snaží být prostorovou akupunkturou, nezapomenutelným sepjetím specifických forem a materiálů, jasnou vstupní branou. Návrh se prezentuje na první dojem jako zelená, živá náruč, z které vyrůstají organické struktury volně odkazující na technologií a materialitu létání.
Zelené plochy doplňuje před budovu hotelu předsazený skleněný objekt Elysia, vystupující z vodního zrcadla. Elysia – věž světla vyplněná bujnou vegetací jak v létě, tak i za dlouhých, šedí nasycených zimních dní, jak již název vypovídá, je místem klidu, odpočinku, rehydratace po dlouhém letu, dýchání vůně z eukalyptů. Něco jako krátkodobý ráj. Světlo vůbec hraje velkou úlohu ve formování úvodního zážitku. Jakýmsi kontrapunktem Elysia jsou vysoké, pod sebe svítící světelné stély na protilehlé hraně příjezdového koridoru, které provázejí návštěvníka na cestě do prostorového a provozního srdce areálu. Tyto stély jsou současně odkazem na Českou republiku jako zemi skla.