Urbanismus

Farnost Bohnice

Autorský tým:

Jakub Fišer, Michael Čambor, Miloš Linhart, Leanid Pylila

Návrh:

2020

Popis projektu

Dostavba lokality Farnosti v sousedství historického centra Bohnic je ve své podstatě typickým úkolem dnešního urbanismu: obnova městské tkáně, přirozených vazeb v území a využití zbytkových míst – urbanistických proluk – vzniklých v minulosti často právě na rozhraních rozličných etap zástavby a jejich zastavovacích schémat. V současné době je území problematicky využívané, převažující část tvoří uzavřený areál, částečně zastavěný halovými objekty, částečně využívaný pro venkovní skládkové plochy – deponie, při vjezdu do areálu jsou dva provozní objekty. Prostředí není udržované, jedná se o morálně i technicky dožívajícími stavby. Danosti stávající situace vnímáme jako potenciál pro rozvoj lokality, smyslem návrhu je nalézt princip propojující tři odlišné světy v sousedství místa a využívající jejich silné stránky, ať již se jedná o intimitu a měřítko prostranství v původní rostlé zástavbě Starých Bohnic, atraktivitu individuálního bydlení ve městě „zahradním“ či kvality bydlení v zeleni – jedním ze základů sídlištní modernistické koncepce. S ohledem na uvedená sousedství je náš návrh vypracován s určitým přesahem nad rámec řešeného území tak, aby v urbanistické rovině byly dořešeny veškeré uvažované vazby a vztahy, potřebné podle našeho názoru k plnohodnotnému propojení existujících struktur do – pokud možno – funkčního a harmonického celku. Činíme tak spíše akupunkturním způsobem drobných intervencí do stávající vesnické struktury, návrhy na dokončení „bloků“ zahradního města a zpevněním předpolí.